Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików cookies
na stronie www.yuukan-judo.pl

Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies zawiera zbiór zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę www.yuukan-judo.pl przez UKS Paweł Płoński, podstawy, cele, zakres przetwarzania danych osobowych, a także informuje o prawach osób, których dane są przetwarzane oraz wskazuje informacje na temat plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę.

1. Kto jest Administratorem Twoich Danych?
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.yuukan-judo.pl jest UKS Paweł Płoński (adres siedziby: Mycielskiego 23/50, 04-379 Warszawa) zwanu dalej „Administratorem”.

Informujemy, że na stronie www.yuukan-judo.pl są zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające Osobom Odwiedzającym bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych
bądź też podczas korzystania ze strony w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów w celu umożliwienia Państwu skorzystania
z funkcjonalności strony zintegrowanych z tymi stronami. Każdy z podmiotów określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności, w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez nich politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies.
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych
przez inne strony internetowe zapoznać się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktować się z administratorem danej strony w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

2. Jak dbamy o Twoje dane?
Dane osobowe osób odwiedzających stronę www.yuukan-judo.pl (zwanych dalej „Osobami Odwiedzającymi”) są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”)
oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,
których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
• przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
• zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
• adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których
są przetwarzane;
• prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
• przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą,
przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
• przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych,
w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem
oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

3. W jakich celach informacje o Tobie są wykorzystywane?
Administrator przetwarza pozyskane Dane Osobowe w celu:
• prowadzenia korespondencji z Osobami Odwiedzającymi, w tym udzielania odpowiedzi
na wiadomości przesłane za pomocą formularza kontaktowego,
• dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – w przypadku korzystania z formularza kontaktowego
• oceny i analizy aktywności oraz informacji o Osobach Odwiedzających, w celu prowadzenia analiz rynkowych i statystycznych
• poprawy stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej, rozpoznawania problemów z praca serwerów i ich rozwiązywania, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa  na stronie.

4. Z jakich informacji o Tobie korzystamy?
Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe:
• dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, temat i treść wiadomości,
• dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Osoby Odwiedzającej w Internecie,
w tym uzyskane za pośrednictwem strony www.yuukan-judo.pl, z wykorzystaniem technologii cookies,
• dane w postaci logów serwera, które ze względów technicznych są wymagane do wyświetlenia strony internetowej (adres naszej strony internetowej, , data i godzina dostępu, ilość wysłanych danych, źródło/odnośnik, za pośrednictwem którego osoba trafiła na stronę, używana przeglądarka internetowa, używany system operacyjny, używany adres IP).

5. Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania?
Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania
z określonych funkcjonalności naszej strony internetowej na przykład do skorzystania
z formularza kontaktowego.
Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższej czynności.

6. Na jakiej podstawie prawnej korzystamy z informacji o Tobie?
Dane Osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:
• niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Osobami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Osób Odwiedzających), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• zgody na wykorzystywanie przez Administratora plików cookies uzyskiwanej poprzez wybranie opcji „Akceptuję” w komunikacie pojawiającym się podczas wejścia na stronę www.yuukan-judo.pl (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
• prawnie uzasadnionych interesów w celu poprawy stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej, rozpoznawania problemów z praca serwerów i ich rozwiązywania, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa  na stronie (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

7. Komu będziemy udostępniać dane osobowe?
Administrator oświadcza, ze dane osobowe Osób Odwiedzających nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotu współpracującego z nim
i świadczącego usługi hostingu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej przez Administratora z ww podmiotem.

8. Jakie prawa Ci przysługują?
Każdej Osobie Odwiedzającej stronę www.yuukan-judo.pl przysługuje w każdym czasie prawo do:
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
• przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które
są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
• dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe
są przetwarzane);
• żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe
są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
• cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie
z prawem przed jej cofnięciem.
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora
lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu,
w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Osoby Odwiedzającej).
Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi
w art. 16-21 RODO, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych.

9. Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane?
Dane Osobowe związane z technologią cookies będą przechowywane w zależności
od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia.
Dane Osobowe pozyskane za pomocą formularza kontaktowego będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Osoba Odwiedzająca miała wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

10. Pliki „cookies”
Z jakiej technologii korzystamy?
Strona internetowa www.yuukan-judo.pl wykorzystuje technologię przechowującą
i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań pokrewnych) w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania ze strony, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań Osoby Odwiedzającej prezentowanych treści reklamowych Administratora. Podczas wizyty na stronie www mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące aktywności w Internecie Osoby Odwiedzającej.
W związku z tym, że Administrator może wykorzystywać rozwiązania
o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies – poniższe zapisy Polityki prosimy odnosić odpowiednio również do tych technologii.
Czym są pliki „cookies”?
Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane
po stronie urządzenia Osoby Odwiedzającej (zazwyczaj na twardym dysku komputera
lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nich informacje, których strona internetowa może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez
Osobę Odwiedzającą i aby zbierać dane statystyczne dotyczące strony (np. na temat tego,
które podstrony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane) oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia Osoby Odwiedzającej.
Czy pliki „cookies” zbierają Twoje dane osobowe?
Gdy Osoba Odwiedzająca korzysta ze Sklepu Internetowego lub Aplikacji stosowane są pliki cookies umożliwiające identyfikację jej przeglądarki lub urządzenia – pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych
(nie pozwalają na identyfikację Osoby Odwiedzającej). Niektóre informacje, w zależności
od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą – przypisanie pewnych zachowań konkretnej Osobie Odwiedzającej, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi za pośrednictwem formularza kontaktowego – a tam samym zostać uznane za dane osobowe.
Na jakiej podstawie prawnej stosujemy pliki „cookies”?
Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe
na podstawie wyrażenia przez Osobę Odwiedzającą zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o Osobach Odwiedzających. W ustawieniach przeglądarki internetowej lub w ramach zarządzania polityką prywatności na naszej stronie zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (ale niektóre części strony internetowej mogą wtedy nie działać prawidłowo). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (szczegółowe informacje co do sposobu wycofania zgody zostały przedstawione w kolejnych punktach niniejszej Polityki). Podstawą przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji Osób Odwiedzających oraz marketing – w tym bezpośredni – produktów i usług Administratora.
Do czego używamy plików „cookies”?
Za pomocą technologii plików cookies stosowanej na stronie internetowej możliwe jest zapoznawanie się przez Administratora z preferencjami Osoby Odwiedzającej – np. poprzez analizę tego jak często odwiedza stronę, którymi podstronami interesowała się najczęściej,
a którymi nie była zainteresowana. Analiza zachowań w Internecie pomaga lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania Osób Odwiedzających oraz dostosować się do ich potrzeb
i zainteresowań. Dzięki tej technologii Administrator ma pełny obraz zainteresowania poszczególnymi elementami strony, a przez to wiedzę, które kwestie należałoby wzmocnić, zmodyfikować.
W oparciu o pliki cookies Administrator posługuje się również technologią pozwalającą na dotarcie z przekazem reklamowym do Osób Odwiedzających, które wcześniej odwiedziły stronę www.yuukan-judo.pl, podczas korzystania przez nie z innych stron internetowych.
Administrator osadza na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy Osoba odwiedzająca odtwarza takie nagranie, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
Jakiego rodzaju pliki „cookies” są przez nas używane i czy są one szkodliwe?
Pliki cookies wykorzystywane przez stronę internetową nie są szkodliwe ani dla Osoby Odwiedzającej ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nią,
dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W szczególności tą drogą
nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia końcowego wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
Nie powodują one zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Osoby Odwiedzającej i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych
ani żadnych informacji poufnych z tego urządzenia.
Na stronie internetowej używane są dwa rodzaje plików cookies:
• sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Osoby Odwiedzającej do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej
• trwałe, które pozostają na urządzeniu Osoby Odwiedzającej przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.
W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies w urządzeniu końcowym Osoby odwiedzającej stronę. Osoba ta może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że ww informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać informacje w tym urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzysta Osoba Odwiedzająca, możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:
a. zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe,
b. zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Osobę odwiedzającą witryn,
c. określania ustawień dla różnych typów plików cookies, np. akceptowanie plików trwałych jako sesyjnych itp.,
d. blokowanie lub usuwanie cookies.
Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies
w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: http://suport.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Należy pamiętać, że rezygnacja z plików cookies będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte
w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.
Administrator informuje jednak Osoby Odwiedzające stronę, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług.